(205) 693-1830 (630) 202-2957
 

Szanowni Pañstwo, Drodzy Klienci

Informujemy, ¿e od dnia 1.01.2018 sprzeda¿± produkowanych przez nas urz±dzeñ i materia³ów eksploatacyjnych oraz serwisem zajmuje siê wy³±cznie firma EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z o.o. mieszcz±ca siê we Wroc³awiu, przy ul. Tarnogajskiej 13.

Wspó³praca z naszym dotychczasowym dystrybutorem Przedsiêbiorstwem MULTI z Opola zakoñczy³a siê z dniem 31.12.2017r.

Jeste¶my do Pañstwa dyspozycji:
e-mailowo: ebs(at)ebs-inkjet.pl
lub telefonicznie: 71 367 04 11 lub -14.

Zamówienia materia³ów eksploatacyjnych:
sales(at)ebs-inkjet.pl lub tel. 71 367 04 11 wew. 1
Sprawy handlowe:
bok(at)ebs-inkjet.pl lub tel. 71 367 04 11 wew. 2
Informacje techniczne i serwis:
262-551-5315 lub tel. 71 367 04 11 wew. 3

Serdecznie dziêkujemy wszystkim Go¶ciom, którzy odwiedzili nasze stoisko podczas Miêdzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK 2018 w Poznaniu. Wyra¿amy nadziejê, ¿e zaprezentowane produkty oraz jako¶æ naszej obs³ugi bêd± Pañstwo mile wspominaæ. Pragniemy rozszerzyæ dalsz± wspó³pracê z Pañstwem w ramach naszej oferty znakowania wyrobów. Liczymy na Wasz± obecno¶æ podczas kolejnych wydarzeñ z naszym udzia³em i na kolejne owocne kontakty. Poni¿ej krótka relacja z targów.


Mamy przyjemno¶æ poinformowaæ, ¿e przemys³owa drukarka aramentowa INK-JET EBS-6600 serii BOLTMARK II zdoby³a dwa Z³ote Medale Miêdzynarodowych Targów Poznañskich na Targach Opakowañ dla Przemys³u Spo¿ywczego PAKFOOD 2017. Z³oty Medal - Wybór Kapitu³y oraz Z³oty Medal - Wybór Konsumentów.
Wiêcej informacji o drukarce - 7042990660


Z³oty Medal MTP PAKFOOD 2017


508-802-6774

(202) 396-4704

Firma EBS Ink-Jet Systems zajmuje siê badaniami, rozwojem i wytwarzaniem wysoko zaawansowanych technicznie przemys³owych drukarek typu Ink-Jet i materia³ów eksploatacyjnych oraz jest dostawc± wysokiej jako¶ci systemów drukuj±cych typu Ink-Jet. Urz±dzenia wytwarzane s± na potrzeby ró¿nych ga³êzi przemys³u i us³ug(240) 844-1751

Oferujemy kompleksowe rozwi±zania dotycz±ce znakowania wyrobów. Nasze urz±dzenia zapewniaj± szybkie i bezdotykowe nanoszenie tekstów, grafiki, kodów paskowych, datowanie, numerowanie, kodowanie oraz drukowanie danych przesy³anych z komputerów i urz±dzeñ zewnêtrznych np. automatyczne wagi... >>>

Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu internetowego, dziêki któremu mamy nadziejê przybli¿yæ Pañstwu rozwi±zania  w dziedzinie znakowania i opisywania Waszych produktów. Poprzez internetowe Centrum Serwisowe oraz biuletyny informacyjne chcemy udzielaæ rzetelnego i  fachowego wsparcia wszystkim naszym Klientom.

801-341-1471


 

807-703-6221 Google+ Facebook


6203564195 Polityka prywatno¶ci